OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

VIVE Design Studio

VIVE Design Studio

ARCHITECTURE, INTERIOR DESIGN AND 3D PRESENTATION

ผู้ก่อตั้ง

PRAEW NEWMAN / NIROSTINA NISANI / DANAI ARAYAWONGKUL

วิสัยทัศน์

EVERY SPACE IS UNIQUE.
THERE IS A POTENTIAL TO BE A SPECIAL PLACE.
A POTENTIAL TO ENHANCE LIVE EXPERIENCES.
LET VIVE REALISES THAT POTENTIAL.

ตัวอย่างผลงาน

Project : Bluebird Brasserie, Restaurant
Year : 2020 Area : 400 sq.m.
Location : Pattani Pirom Rd., Pattani, Thailand

ร้านอาหารสไตล์ Western Fusion ในอาคารเก่า 3 ชั้น บนถนนปัตตานีภิรมย์ อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ สำคัญของชาวมลายู บริเวณที่ตั้งของ Bluebird Brasserie ถือเป็นยานเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตรของพื้นที่ ทำเลติดแม่น้ำปัตตานี แวดล้อมด้วยตึกสไตล์ Sino-Portuguese อันเป็นเอกสักษณ์ทางวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
Bluebird Brasserie ถูกออกแบบโดยใช้พื้นทีของของอาคารเก่า อายุ 40 ปี ซึ่งถูกทิ้งร้างไว้ เดิมอาคารถูกใช้งานเป็นร้านนวดแผนโบราณ ร้านเกมส์ และโต๊ะสนุ๊กเกอร์ ในช่วงปี 90 หลังจากพื้นที่ถูกทิ้งร้าง อาคารจึงแปรสภาพไปเป็นบ้านนกนางแอ่น และเป็นพื้นที่ทรุดโทรมใจกลางเมืองในที่สุด
โปรแกรมของร้านอาหารถูกวางลงบนอาคารเก่า 3 ชั้น โดยพื้นที่ 1 เปิดใหเป็น Open Kitchen แบบตะวันตก และ Fine Dinning โดย Fine Dinning ยังไหลขึ้นไปยังชั้นที่ 2 ที่จัดพื้นที่ภายในภายในรูปแบบ Long Seat ตลอดแนวหน้าต่างโดยการ เปิด Facade อาคารเดิมเป็นบานหน้าต่างสูงเต็มฝ้าด้วยดีไซน์ที่ล้อไปกับสัดส่วนของอาคารเดิม ขึ้นไปยังพื้นที่ชั้น เป็นส่วน ของ Rooftop Deck ที่เปิดพืนที่ Open Space แบบ Outdoor Dinning เต็มพื้นที่ มีสวนของ Bar เป็นพื้นที่ Semi Outdoor นอกจากนี้ยังสามารถเดินไปชมวิวบน Rooftop ของ Bar เป็นจุดวิวที่มองเห็นแนวเส้นขอบฟ้าของปัตตานี (Pattani Skyline) และแม่น้ำปัตตานี (Pattani River)

พื้นที่ภายในชั้น 3 ถูกเชื่อมด้วน Vertical Circulation โดยการใช้โถงบันไดของอาคารเดิม โครงสร้างของบันไดเดิม บางสวนถูกเก็บไว้ พืนโครงสร้างเดิมยังคงเป็นรอยปูนถลอกแสดงถึงกาลเวลา ถูกเคลือบทับดัวย EPOXY สีขาว ที่ยัง สามารถมองเห็น Texture ได้ แตฉาบผิวใหม่ดวยความมันเงาของวัสสดุสมัยใหม่ เป็นการผสมผสานงานออกแบบซึ่งคง โครงสร้างและรูปแบบของอาคารเดิมไว้แต่ปรับเปลี่ยนวัสดุให้ทันสมัยขึ้น ผนังใหม่บางส่วนถูกเก็บไว้ และผนังใหม่ที่พยายามสอดรับกับรูปแบบของอาคาร ถูกออกแบบให้ผสมผสานกันตลอดงานออกแบบของอาคารเก่าหลังนี้ เพื่อให้เป็น ภาพจำทับซัอนกันระหว่างตึกเก่าและการใชงานใหม่ บันไดไม้เดิมที่ผุพังจนไม่สามารถใช้งานได้ คือบันไดที่จะขึ้นไปยัง ดาดฟ้าชั้น 3 ถูกเปลี่ยยนใหเป็นบันไดเหล็กโปร่งที่สามารถมองทะลเห็นโครงสร้างและโถงบันได เป็นความตั้งใจในการออกแบบให้เห็น Feature ของ Graphic Wall ลายเส้นขาวดำที่วิ่งตลอดแนวผนังโถงบันไดตั้งแต่ชั้นที่ 1 จนถึงชั้นที่ 3 ทำให้โถงบันไดที่ดูดิบไดผ่อนคลายลง

ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมภายนอกถกออกแบบให้คงสภาพเดิมให้มากที่สุด โครงสรางเดิมที่ปลอยให้เห็นร่องรอยของกาลเวลา ปรับ Façade ทั้ง 3 ชั้น ด้วยประตูและหน้าต่างบานใหญ่ เพื่อใหรับแสงธรรมชาติได้มากขึ้นในช่วงกลางวัน และ เปิดพื้ทที่ภายในให้โปร่ง ไม่รู้สึกอึดอึด ทั้งยังเชื่อมต่อพื้นที่ภายในและภายนอกจาก Inner Court Yard กลางอาคารที่เชื่อม่อกับ Fine Dinning ในชั้นที่ 1 พื้นที่ชั้น 2 ที่เปิด Long Seat ตลอดแนวหน้าต่างบานใหญและพื้นที่ Rooftop Deck กับ Semi Outdoor Bar ที่เปิดพืนที่เชื่อมกันอย่างต่อเนื่อง รวมไปถงึ Rooftop Lounge อีกด้วย

เนื่องจากเป็นอาคารเก่า ทรุดโทรมและถูกทิ้งร้าง อาคารหลังนี้ถูกอาคารยุคใหม่ๆสร้างบดบังทัศนียภาพ ซึ่งหากมองเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวยากที่จะสังเกตเห็นได้จากภายนอก ซึ่งความเป็นอาคารที่อยู่ด้านหลัง อาคารจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะ(Site Specific) ของ Bluebird Brasserie ผู้ออกแบบจึงได้พยายามเก็บรักษา Character นี้ไว้โดยการเปิดพื้นที่ี ด้านหน้าแบบไม่เปิดเผยตัวอาคาร พื้นที่โลงด้านหน้าที่มองเห็นจากทางเข้า ถูกออกแบบให้ เป็นเพียง Landscape ง่ายๆที่ไม่ประดิษฐ์มากนักและหัวใจสำคัญของการออกแบบคือการทำให้ Bluebird Brasserie กลมกลืมเป็น Urban Texture เดียวกับพื้นที่เมืองและสภาพแวดล้อมมีการเปิดทางเข้าขนาดใหญ่ทีเชื่อมต่อกับทางเท้าภายนอก มีเพียงรูปวาดบนกำแพงที่ทำหน้าที่เป็น Signage ของร้าน และเป็น Urban Feature ให้กับเมืองไปพร้อมๆกัน เมื่อเข้ามาภายในบริเวณร้าน จะพบกับส่วนของอาคารใหม่ 1 ชั้นที่สร้างขึ้นมาเป็น Approach Foyer เป็นส่วนแรกของอาคารที่ผู้ใช้งานต้องผ่านส่วนนี้เข้ามาและพบกับ Open Courtyard ซึ่งเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวเปิดโล่งให้ต้นไม้ใหญ่ได้ทะลุผ่านช่องวางระหว่างกลุ่มอาคาร สร้างให้เกิดพื้นที่ Enclosed ภายในที่ค่อนขาง้ Private จากภายนอก ด้วยลักษณะดังกล่าว ทำให้ Sense of Scale ของอาคารถูกทำลายลงจากบริบทซึ่งอาคารแฝงตัว และกลายเป็นสวนหนึ่ง อย่างที่เคยเป็นมาตลอดระยะเวลา 40 ปีแตในสถานะใหม่ ของ Bluebird Brasserie

ติดต่อ VIVE Design Studio

Email: nirostina@gmail.com
Phone: 0891088087
Website: https://www.vivedesignstudio.com/
Facebook Page: https://www.facebook.com/vivedesignstudio/
Address: 108/155, SUKHUMVIT 53 SUKHUMVIT ROAD KLONGTON-NUE, WATTANA BANGKOK THAILAND 10110