7 X 18 บ้านสวยโปร่งสบายที่ประเทศเวียตนาม

บ้านสวยที่เมืองฮานอย ประเทศเวียตนามนี้มีชื่อว่า 7 x 18 ซึ่งมาจากขนาดพื้นที่ของบ้านที่มีความกว้าง 7 เมตร และยาว 18 เมตร ความสูง 3 ชั้นพร้อมดาดฟ้า

Continue reading “7 X 18 บ้านสวยโปร่งสบายที่ประเทศเวียตนาม”