กาแฟและการอยู่ร่วมกัน Akha Ama Living Factory

คาเฟ่ โรงคั่วกาแฟ และเรื่องราววิถีชีวิตของชาวอาข่า สู่พื้นที่ Common Space พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ณ Akha Ama Living Factory

Continue reading “กาแฟและการอยู่ร่วมกัน Akha Ama Living Factory”