PA House บ้านที่บริบทเป็นผู้ช่วยออกแบบ

PA House บ้านที่เลือกเปิดและปิดอย่างมีเหตุผล เพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้กับผู้พักอาศัย โดยมีองค์ประกอบของการมองเห็นและความรู้สึก ที่ช่วยเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Continue reading “PA House บ้านที่บริบทเป็นผู้ช่วยออกแบบ”

SIRI HOUSE การเปลี่ยนแปลง…โดยตั้งใจ ออกแบบโดย IDIN Architect

 

commercial building คูหาตึกแถวในกรุงเทพคืออาคารเชิงสัญญะของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคเริ่มต้นในอดีต และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเมืองหลวง ที่อยู่อาศัยแบบซ้อนชั้นแนวตั้งเพื่อประหยัดที่ดินถูกสร้างยึดติดเรียงรายกันเป็นแถวเป็นแนว

Continue reading “SIRI HOUSE การเปลี่ยนแปลง…โดยตั้งใจ ออกแบบโดย IDIN Architect”