‘Power Buy x B2S Flagship Store’ One-stop destination แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ความยุ่งยากของการเดินห้างสรรพสินค้าคือการที่สินค้าต่าง ๆ ถูกจัดหมวดหมู่ให้อยู่ด้วยกันเป็นโซนยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราต้องการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องไปซื้อที่ร้าน Power Buy

Continue reading “‘Power Buy x B2S Flagship Store’ One-stop destination แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”