Seamira House เมื่อตัวชูโรงไม่ใช่สถาปัตยกรรม แต่เป็นการออกแบบที่เปลี่ยนความไม่เป็นระเบียบให้กลายเป็นจุดเด่น

ถ้าถามถึงหน้าที่ของ ‘โรงแรม’ คงบอกได้ว่า โรงแรมนั้นเป็นสถานที่ที่มีไว้เพื่อบริการผู้เดินทางในเรื่องของที่พักอาศัยที่มาใช้บริการเพียงครั้งคราวระหว่างออกเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งต่างจากบ้านที่ทำหน้าที่พักอาศัยในระยะที่ยาวกว่า และถาวรกว่า

Continue reading “Seamira House เมื่อตัวชูโรงไม่ใช่สถาปัตยกรรม แต่เป็นการออกแบบที่เปลี่ยนความไม่เป็นระเบียบให้กลายเป็นจุดเด่น”