Sheltainer ชุมชนตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับผู้มีรายได้น้อย นักเรียนและผู้ลี้ภัยในกรุงไคโร

ผลกระทบจากสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางนอกจากส่งผลโดยตรงในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมแล้ว ประชากรในประเทศก็ได้รับผลโดยตรงทางกายภาพอย่างเห็นได้เช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องของเรื่องที่อยู่อาศัยของกรุงไคโร

Continue reading “Sheltainer ชุมชนตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับผู้มีรายได้น้อย นักเรียนและผู้ลี้ภัยในกรุงไคโร”