GA’s Container Skyscraper พลิกสลัมในแนวตั้ง

ธาราวี (Dharavi) ชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูคนไทย แต่ที่มุมไบเมืองท่าของประเทศอินเดีย ธาราวีเป็นศูนย์กลางของคนจนและคนไร้บ้าน เป็น “สลัมที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีผู้อาศัยถึง 5 แสนคนในพื้นที่เพียง 2.2 ตารางกิโลเมตร

Continue reading “GA’s Container Skyscraper พลิกสลัมในแนวตั้ง”