Tag: ศาลาอยุธยา

ARCHITECTURE HOTEL INTERIOR RESORT

Sala Ayutthaya ความงามแห่งปัจจุบันจากร่องรอยอดีต

กำแพงอิฐเปลือยซึ่งตั้งเด่นบนถนนอู่ทองในเกาะเมืองเก่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูกลมกลืนกับภาพของวัดวาอารามในเขตอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยายิ่งนัก