อาสาพาเดิน งานสถาปนิก’59 “ASA Back To Basic อาษาสู่สามัญ”

มุ่งนำเสนอพื้นฐานความคิดสถาปนิกผ่านผลงานออกแบบอาคาร เพื่อสื่อสารหลักสามัญทางสถาปัตยกรรมที่ถือเป็นเครื่องมือสร้างแนวทางการอยู่อาศัยของมนุษย์ 

Continue reading “อาสาพาเดิน งานสถาปนิก’59 “ASA Back To Basic อาษาสู่สามัญ””