รู้จัก Axonometric views และ Perspective view ต่างกันอย่างไร?

การเสนอแบบอาคาร หรือ สิ่งก่อสร้างใดก็ตาม จำเป็นที่จะต้องมีแบบแปลน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าใจแบบและก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง แต่นอกจากแปลน รูปด้าน รูปตัดแล้ว

Continue reading “รู้จัก Axonometric views และ Perspective view ต่างกันอย่างไร?”