[Q&A] ปลูกต้นไม้ในห้องนอน เป็นอันตรายจริงหรือไม่?

[ Q ]  เป็นคนชอบตกแต่งบ้านด้วยต้นไม้ค่ะ อยากทราบว่าถ้าจะนำต้นไม้ไปปลูกในห้องนอนด้วย จะเป็นอันตรายไหมคะ แล้วมีวิธีการเลือกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายในอย่างไรบ้าง

Continue reading “[Q&A] ปลูกต้นไม้ในห้องนอน เป็นอันตรายจริงหรือไม่?”