An Open Mind Will Open Doors บ้านที่เปิดสู่ความต้องการของหัวใจ

เราอาจเปรียบบ้านหลังนี้ได้เหมือนกับปิระมิดของ มาสโลว์​ เมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุดของชีวิตถูกเติมเต็ม ความต้องการลำดับถัดๆ มาจึงเป็นเรื่องของจิตใจ

Continue reading “An Open Mind Will Open Doors บ้านที่เปิดสู่ความต้องการของหัวใจ”

THE JUNCTION BOX พื้นที่ขยายเพื่อความสุขที่มากขึ้น

เพราะองค์ประกอบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของบ้าน คือสมาชิกที่อยู่ในบ้านที่จะช่วยเติมเต็มให้คำว่าบ้านนั้นสมบูรณ์ การออกแบบบ้านหลังนี้จึงเน้นไปที่ฟังก์ชั่นการใช้สอย เพื่อตอบรับกับความต้องการของทุกคนในบ้าน

Continue reading “THE JUNCTION BOX พื้นที่ขยายเพื่อความสุขที่มากขึ้น”