OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

“TWENTY TWO SLANGS” ร้านอาหารเรียบง่าย ตกแต่งสไตล์แกลอรี่ และมีเมนูหลักเพียง 22 เมนู