Rem Koolhaas นักคิด นักเขียน และผู้สร้างสถาปัตยกรรมไร้รูปแบบ

สถาปนิกที่ให้ความสำคัญกับโปรแกรม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันกับที่ว่าง มากกว่ารูปแบบและสไตล์

Continue reading “Rem Koolhaas นักคิด นักเขียน และผู้สร้างสถาปัตยกรรมไร้รูปแบบ”