SCG INNOVATIVE EXPOSITION 2015 นิทรรศการล้ำๆ เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น

SCG Experience ปรับโฉมใหม่ เพิ่มส่วนนิทรรศการแสดงนวัตกรรมที่จะช่วยให้การอยู่อาศัยนั้นมีความสุข และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

Continue reading “SCG INNOVATIVE EXPOSITION 2015 นิทรรศการล้ำๆ เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น”