Serenade Club สัมผัสที่สุดแห่งประสบการณ์ ผ่านการออกแบบและบริการจาก AIS

การออกแบบที่ส่งผลต่อการรับรู้ ความรู้สึกของผู้ใช้งาน ย่อมทำให้ประสบการณ์การใช้งานบริการแตกต่างกันออกไป ภายใต้รูปแบบที่เรียบง่าย แต่ดูอบอุ่น ทันสมัยของ Serenade Club โฉมใหม่นี้

Continue reading “Serenade Club สัมผัสที่สุดแห่งประสบการณ์ ผ่านการออกแบบและบริการจาก AIS”