Tag: Studio NAB

DESIGN NEWS & EVENT

SUPERFARM เกษตรกรรมแนวตั้งเพื่อคนเมือง

จากการเพิ่มจำนวนประชากรในโลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าในอนาคตอันใกล้โลกของเราจะประสบปัญหาภาวะขาดแคลนอาหารและพื้นที่ทำการเกษตร ด้วยเหตุนี้บริษัทออกแบบจากฝรั่งเศส Studio NAB