ไม้ / เหล็ก / กระจก…สิ่งไหนเป็นมิตร สิ่งไหนลวงตา

cc

นอกจากเทรนด์การออกแบบและก่อสร้างในปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Continue reading “ไม้ / เหล็ก / กระจก…สิ่งไหนเป็นมิตร สิ่งไหนลวงตา”

ReGen Village หมู่บ้านใหม่ ที่ใช้หลักการพึ่งพาตนเองและธรรมชาติ

เพราะการมีผังเมืองที่ดี เป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่งานออกแบบที่ยั่งยืน

Continue reading “ReGen Village หมู่บ้านใหม่ ที่ใช้หลักการพึ่งพาตนเองและธรรมชาติ”

Green Architecture VS Sustainable Architecture แนวคิดเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

เทรนด์การออกแบบที่มีชื่อเรียกต่างกัน แต่เหมือนกันในเรื่องการออกแบบเพื่ออยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม

Continue reading “Green Architecture VS Sustainable Architecture แนวคิดเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ”