The Mustang Blu โรงแรมในสถาปัตยกรรมเก่าที่ถูกบอกเล่าผ่านกาลเวลา

Location: ถนนไมตรีจิต กรุงเทพฯ
Designer: อนันดา ฉลาดเจริญ
Owner: อนันดา ฉลาดเจริญ
Photographer: จิณณวัตร บริหารกิจอนันต์

Continue reading “The Mustang Blu โรงแรมในสถาปัตยกรรมเก่าที่ถูกบอกเล่าผ่านกาลเวลา”