Transparent Wood แผ่นไม้โปร่งใส มองผ่านได้เหมือนกระจก

ความสำเร็จจากการค้นคว้าวัสดุชนิดใหม่ เปลี่ยนเนื้อไม้ให้สามารถมองทะลุผ่านได้จริง

Continue reading “Transparent Wood แผ่นไม้โปร่งใส มองผ่านได้เหมือนกระจก”