Peter Eisenman สถาปนิกผู้ทำลายระบบเดิมของโครงสร้าง และ Deconstruction คือจิตวิญญาณของเขา

Deconstruction – สถาปัตยกรรมที่ไม่มีรูปแบบตายตัว มักสนใจในการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโครงสร้างอาคาร ตลอดจนรูปลักษณ์ที่บิดเบี้ยว จนเกิดเป็นความยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบทางองค์ประกอบสถาปัตยกรรม

Continue reading “Peter Eisenman สถาปนิกผู้ทำลายระบบเดิมของโครงสร้าง และ Deconstruction คือจิตวิญญาณของเขา”