Tag: พื้นที่สีเขียวในเมือง

DTALK

สวนรางรถไฟลอยฟ้ากลางเมือง New York City High Line

ในปัจจุบันสัดส่วนระหว่างพื้นที่สีเขียวต่อประชากรหนึ่งคนตามค่าเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวในเมืองหลวงทั่วโลกคือ 39 ตารางเมตรต่อคน แต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของพวกเรา