Inspired by Materials หนังสือ 3 เล่มนี้ จะทำให้คุณเข้าใจ “สัจจะวัสดุ” ในงานออกแบบมากขึ้น

นอกจากเรื่องของสเปซ (Space) หรือ ที่ว่าง แล้ว เรื่องของ “วัสดุ” เป็นสิ่งที่สำคัญตามมา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้งานออกแบบนั้นๆ สมบูรณ์มากขึ้น

Continue reading “Inspired by Materials หนังสือ 3 เล่มนี้ จะทำให้คุณเข้าใจ “สัจจะวัสดุ” ในงานออกแบบมากขึ้น”

4 Books for your CREATIVE SPACE

เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งเราจะพบว่า การที่เรามีพื้นที่ส่วนตัว ที่ให้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการได้ออกมาโลดแล่นเป็นเพื่อนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น

Continue reading “4 Books for your CREATIVE SPACE”