The Farmhouse สถาปัตยกรรมเชิงนิเวศน์แห่งอนาคต

โครงการ The Farmhouse อาคารที่ผนวกสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศน์เข้ากับงานออกแบบได้อย่าน่าสนใจ และเป็นโมเดลที่ดีสำหรับการทำอาคารสูงสำหรับการพักอาศัยในอนาคต ออกแบบโดย บริษัท Precht

Read More

SUPERFARM เกษตรกรรมแนวตั้งเพื่อคนเมือง

จากการเพิ่มจำนวนประชากรในโลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าในอนาคตอันใกล้โลกของเราจะประสบปัญหาภาวะขาดแคลนอาหารและพื้นที่ทำการเกษตร ด้วยเหตุนี้บริษัทออกแบบจากฝรั่งเศส Studio NAB

Read More