Ed Roberts Campus มหาวิทยาลัยแห่งความเท่าเทียม

อนุสรณ์ชีวิตของนักเคลื่อนไหวเพื่อคนพิการ สู่อาคารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทัดเทียมกัน

Continue reading “Ed Roberts Campus มหาวิทยาลัยแห่งความเท่าเทียม”