Tag: Maison La Roche-Jeanneret

ARCHITECTURE DESIGN NEWS & EVENT

UNESCO ยกย่องผลงานของ Le Corbusier ขึ้นเป็นมรดกโลก

แม้กาลเวลาหมุนเวียนผ่านไป แต่คุณค่าความงามทางสถาปัตยกรรมของสถาปนิกเอกยังอยู่จวบจนปัจจุบัน เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนแก่ชนรุ่นหลัง