Residence Rabbit : ปฏิสัมพันธ์ของกำแพงสีขาวและธรรมชาติ

ภาพแสงแดดและเงาไม้ที่สะท้อนบนผนังสีขาวสะอาดตา ดอกแคนาที่ร่วงหล่นกระทบผิวน้ำตามแรงลมที่พริ้วไหว บ้านสีขาวท่ามกลางสีเขียวแห่งความร่มรื่นของไม้เล็กใหญ่นานาพรรณ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตกรรมและธรรมชาติที่เกิดขึ้นตรงหน้า…

Continue reading “Residence Rabbit : ปฏิสัมพันธ์ของกำแพงสีขาวและธรรมชาติ”